Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich

Funkcje Puchatka

Puchatek posiada szeroki zakres funkcji niezbędnych do zarządzania polską szkołą sobotnią

Dobór funkcji Puchatka, jego struktura, interfejs użytkownika oraz sposób dostępu są podporządkowane jednemu celowi: sprawieniu aby zarządzanie polskimi szkołami sobotnimi było sprawniejsze i efektywniejsze.

 

Dostęp przez Internet to ogromna elastyczność używania

Kluczem do przydatności Puchatka w polskich szkołach jest dostęp przez Internet. Dzięki temu system może być używany w szkole, domu i  biurze, w czasie dogodnym dla rodziców i pracowników szkoły.

Aby dostać się do systemu, wystarczy posiadać komputer podłączony do Internetu oraz dowolną przeglądarkę (Internet Explorer, Firefox, etc.). Puchatek przystosowany jest do współpracy zarówno z komputerami Windows jak i Apple Mac.

Dostęp do systemu zabezpieczony jest poprzez nazwę użytkownika oraz hasło. Dane przesyłane do Puchatka są kodowane, co zabezpiecza je przed ‘przechwyceniem’.

 

Funkcje Puchatka pokrywają wszystkie potrzeby zarządzania szkołą

 • Utrzymanie kompletnych i aktualnych danych o dzieciach i ich rodzicach (opiekunach).
 • Zapisywanie, wypisywanie i przenoszenie dzieci do klas.
 • Kontrola obecności dzieci na lekcjach.
 • Administrowanie nauczycielami i pracownikami.
 • Kontrola świadectw o niekaralności (DBS, dawne CRB).
 • Kontrola ilości i struktury klas.
 • Układanie kalendarza szkoły.
 • Administrowanie dyżurami.
 • Utrzymanie komunikacji z rodzicami.
 • Automatyczne przenoszenie wszystkich klas na koniec roku o poziom wyżej.
 • Wszechstronne, dostosowane do specyficznych szkolnych potrzeb raporty i zestawienia.

Poniżej podane są szczegółowe informacje o niektórych funkcjach.

 

Kompletene i aktualne dane o dzieciach i ich rodzicach (opiekunach)

Więcej ...

 • System pozwala na rejestrowanie wszechstronnych informacji dotyczących każdego dziecka i rodzica (opiekuna) oraz wspólnych dla całej rodziny.
 • Wprowadzanie danych jest uproszczone np. poprzez kopiowanie adresu pomiędzy rodzicami.
 • W informacjach wspólnych można rejestrować dane kontaktowe osoby dodatkowej, deklaracje rodziców o chęci pomocy szkole i inne uwagi.
 • Wyszukiwarka rodzin pozwoli uniknąć dublowania wprowadzanych danych. Szybko można odnaleźć istniejącą już rodzinę.
 • System poprawnie zidentyfikuje rodzinę nawet jeżeli jej członkowie noszą różne nazwiska lub gdy niekonsekwentnie użyte są polskie litery (Pakowski i Pąkowski to ta sama rodzina).

Zapisywanie dzieci do szkoły, wypisywanie i przenoszenie do klas

Więcej ...

 • Dzieci można zapisać do szkoły, wypisać, przenieść do innej klasy, przywrócić do klasy.
 • Dostępna jest pełna historia uczęszczania ucznia do szkoły.
 • Po wypisaniu ze szkoły dzieci nadal pozostają w systemie. Pozwala to na ich szybkie ponowne zarejestrowanie w przypadku powrotu do szkoły.

Monitorowanie frekwencji

Więcej ...

 • Dyrektor, wychowawca lub osoba upoważniona może zaznaczyć nieobecność dziecka w wybraną sobotę.
 • Raporty o frekwencji umożliwią ustalenie stanu szkoły w przpadkach zagrożeń (alarmy) lub stwierdzenie nagminnych absencji.

Administrowanie nauczycielami i pracownikami

Więcej ...

 • Przydzielanie stanowisk wychowawcy klasy lub asystenta.
 • Przydzielanie nauczycieli przedmiotów ogólnych (np. religia, śpiew).
 • Przypisywanie innych stanowiska (księgowość, pielęgniarka, itp.).
 • Rejestrowanie i monitorowanie aktualności certyfikatów DBS (dawne CRB).

Struktura klas

Więcej ...

Puchatek pozwala na ustalanie właściwej dla danej szkoły struktury klas, poprzez:

 • Deklarowanie nazwy klas wg klucza rok, klasa (nazewnictwo dobrane indywidualnie dla Twojej szkoły).
 • Zamykanie lub otwieranie nowych klas w trakcie roku szkolnego.
 • Ustalanie dopuszczalnej liczby dzieci w każdej klasie.
 • Podawanie opisu lokalizacji klasy w szkole, pomocne np. w łatwym ich znalezieniu przez rodziców przychodzących na wywiadówki.

Kalendarz szkolny

Więcej ...

Kalendarz szkolny jest podstawą organizacji zajęć w szkole, odbywania dyżurów rodzicielskich, zbierania opłat czy sprawdzanie frekwencji. Puchatku umożliwia:

 • Deklarowanie roku szkolnego. Tylko soboty są dniami, które można dodać do kalendarza.
 • Ustalanie, które soboty są dniami szkolnymi, a które wolnymi (ferie, wakacje).
 • Wprowadzanie opisu specjalnych wydarzeń odbywających się w daną sobotę.

Dyżury rodzicielskie

Więcej ...

Puchatek w dużej mierze upraszcza pracochłonne administrowanie dyżurami rodzicielskimi:

 • Administratorzy dyżurów korzystają z centralnej ewidencji wszystkich rodzin i dzieci oraz mają dostęp do aktualnych danych kontaktowych.
 • Sposób rejestracji wspiera różnorodne systemy organizacji dyżurów: wyznaczanie dyżurów, dobrowolne zgłoszenia i in.
 • System uwzględnia przypadki zwolnień częściowych lub całkowitych.
 • Raporty o planowanych lub odbytych dyżurach wspierają komunikację z rodzinami (przypomnienia o dyżurze w nadchodzącą sobotę, upomnienia osobom zalegającym, itp.).
 • Łatwe przekazywanie do księgowości informacji o nieodbyciu dyżurów w poprzednim roku celem naliczenia kar.

Naliczanie opłat za szkołę i ich egzekwowanie

Więcej ...

 • Opłaty naliczane są wszystkim rodzinom i we właściwej wysokości za dany okres, umożliwiając maksymalizację przychodów dla szkoły.
 • System pozwala na elastyczną organizację kampanii opłat (semestralną, półroczną, itp.).
 • Oprócz standardowych opłat, możliwe jest wprowadzanie ulg oraz kar.
 • Dzięki prostemu interfejsowi transakcje opłat można dokonywać na bieżąco, unikając dodatkowej pracy.
 • Dzięki odpowiednim raportom można szybko ocenić stan uiszczania opłat za dany okres.
 • Osoby zajmujące się egzekwowaniem zaległych opłat mają dostęp do aktualnych danych kontaktowych, co zwiększa efektywność tych działań.

Raporty podstawą efektywnego zarządzania szkołą

Posiadanie kompletnych i aktualnych danych to fundament sukcesu w zarządzaniu szkołą. Do jego osiągnięcia konieczne jest aby dane te dotarły do wszystkich potrzebujących, w formie najbardziej dla nich użytecznej.

Nauczyciele potrzbują listy dzieci ze swojej klasy, wraz z informacjami o potrzebach medycznych dziecka i danymi kontatowymi rodziców.

Tymczasem skarbnik potrzebuje listę wszystkich rodzin, z podanym stanem liczebnym dzieci w rodzinie tak aby mógł prawidłowo naliczyć opłaty za dany semestr.

 • Puchatek oferuje szeroką gamę raportów dostosowanych do specyficznych potrzeb wszystkich pracowników szkolnych (dyrekcji, zarządu, księgowości, dyżurów, pielegniarki, i in.).
 • Raporty generowane są w oparciu o centralny zestaw danych.
 • Raporty są dopasowane do indywidualnych potrzeb danej szkoły.
 • Możliwe też jest tworzenie dalszych raportów.

Dane z raportów można kopiować do Excela

 • lub innych programów, celem dalszego wykorzystania. Dzięki temu można tworzyć:
  • listy mailingowe do mailshotów
  • listy adresowe do mailmerge
  • zestawienia dla księgowości, dyżurów
  • wyciągi na potrzeby strony internetowej
  • inne dokumenty przydatne w zarządzaniu

Administrator systemu ma pełną kontrolę nad użytkownikami

 • Administrator tworzy role określające dostęp do różnych funkcji i opcji systemu.
 • Administrator zakłada, zawiesza, aktywuje konta użytkowników, oraz przypisuje ich do określonych ról.

 

Bezpieczeństwo danych

Umieszczenie systemu Puchatek w Internecie stawia mu wysokie wymagania odnośnie bezpiczeństwa danych. Puchatek spełnia je poprzez:

 • Kodowanie danych. Wszystkie informacje przesyłane pomiędzy komputerem użytkownika, a systemem są kodowane i w związku z tym niemozliwe do przechwycenia.
 • Złożone hasła. System umożliwia ustalenie indywidualnej dla szkoły polityki złożoności haseł i częstotliwości wymuszania ich zmiany.
 • Automatyczne zamykanie kont w przypadku większej ilości nieudanych prób uzyskania dostępu.

 

Prostota obsługi

Rodzice pomagający w prowadzeniu polskich szkół sobotnich bardzo często nie mają przygotowania do obsługi skomplikowanych systemów biurowych. Nie mają też czasu na odbywanie długotrwałych szkoleń. Dlatego naszym celem było zbudowanie systemu prostego w obsłudze:

 • Do używania Puchatka nie potrzeba umiejętności informatycznych.
 • Intuicyjny interfejs pozwala na szybkie nauczenie się obsługi systemu.
 • Używanie tzw. słowników przyśpiesza wprowadzanie danych i pozwala uniknąć błędów.
 • Konskwencja w projektowaniu interfejsu użytkownika sprawia, że nauczenie się obsługi tylko jednej funkcji pozwala na sprawne używanie innych.
 • System używa terminologii i pojęć na codzień używanych w polskich szkołach sobotnich.

 

Zachęcamy do przeczytania jakie korzyści przyniosą Twojej szkole powyższe funkcje Puchatka. Więcej o korzyściach …

bottom